Política de Privacitat

Autorització per al tractament de dades

Carreras Rebés S.L., l'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal al que s'incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d'altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que se'n deriven del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d'aquest fitxer és: Carreras Rebés S.L. - Accés urbanització Prat de Giró, s/n, 25724 - Martinet de Cerdanya (Lleida) - Tel. 679 23 47 52 - info@calpatoi.cat

La finalitat d'aquest fitxer és permetre a Carreras Rebés S.L., l'ús intern de les dades per a la gestió de la tasca per a la que es subscriu aquest document. Carreras Rebés S.L., així com la/les empresa/es destinatària/es de qualsevol dels formularis continguts en aquesta pàgina web queden autoritzats a conservar les dades dels interessats, inclòs en el cas de que la prestació del servei sol·licitat no arribés a realitzar-se, amb la finalitat de Respondre els dubtes i/o suggerències dels usuaris de Carreras Rebés S.L., i empreses afiliades.

Les dades personals que s'han incorporat al fitxer estan protegides amb els medis i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, els nivells de seguretat que legalment es requereixin.

Totes les dades sol·licitades en el document de captació, són necessàries per poder dur a terme la tasca encomanada podent arribar, en cas de ser incompletes, impedir la seva correcta realització.

L'interessat pot exercir els drets d'accedir a les seves dades personals, obtenir informació, a rectificar, oposar-se que aquestes es cedeixin en el termes establerts. Per exercir aquests drets l'interessat es podrà dirigir a Carreras Rebés S.L., en el domicili abans esmentat.

Recopilació d'informació dels usuaris

Carreras Rebés S.L. informa als usuaris que existeixen cookies instal·lades al Portal calpatoi.com.

Les cookies són petits fitxers de dades generats a través d'instruccions enviades per els servidors web als programes navegadors dels usuaris, i que es desen en un directori específic del terminal d'aquests, amb l'objectiu de reunir informació compilada per el propi fitxer.

Aquest portal guarda cookies en els discs durs dels ordinador dels visitants. Serveixen per recordar l'idioma escollit per l'usuari durant la navegació i per recordar el codi de seguretat generat al formulari (si és que hi ha formulari) al realitzar el enviament d'aquest. La majoria dels navegadors accepten l'utilització de cookies de forma automàtica. L'usuari té la possibilitat d'impedir l'accés al seu ordinador, mitjançant l'elecció de la opció corresponent del seu navegador.

Per desactivar-les en Mozilla Firefox, és necessari fer clic en 'Opcions' i en la pestanya 'Privacitat'; allí, s'ha de desactivar la possibilitat 'd'Acceptar cookies de les webs'.

Per desactivar-les en Internet Explorer, és necessari fer clic en 'Opcions d'Internet' i en la pestanya 'Privacitat'; allí, s'ha de moure la barra de configuració de la privacitat fins el límit inferior.

Tornar enrere